Privacybeleid

Privacybeleid van het Centrum voor Levensvragen West-Brabant

Het Centrum voor Levensvragen regio West-Brabant en Tholen (hierna te noemen Centrum) respecteert uw privacy. Al uw gegevens worden daarom vertrouwelijk behandeld. In dit privacybeleid leest u wat u mag verwachten van het Centrum omtrent het verwerken van persoonsgegevens.

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die u zelf aan het Centrum verstrekt. Met het verstrekken van persoonsgegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te laten verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het Centrum.
www.levensvragenwestbrabant.nl 

Het Centrum is onderdeel van:
Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen.
www.netwerkpalliatievezorg.nl/rbt

Heeft u vragen over het privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het Centrum of het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen.

 1. Welke gegevens verwerkt het Centrum en voor welk doel

Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU2016/679), hierna te noemen AVG.

 

2.1 Bij het tonen van interesse in de dienstverlening van het Centrum worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam (eventueel organisatie)
 2. b) adresgegevens (eventueel postadres)
 3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

 

Het adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie.

 

2.2 Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van het Centrum worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam (eventueel organisatie)
 2. b) adresgegevens (eventueel postadres)
 3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 4. d) leeftijd, geboortedatum (indien het begeleiding betreft)

 

Let op: wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals medisch inhoudelijke informatie. Wanneer in de ondersteuning door de geestelijk verzorger blijkt dat hier behoefte aan is (bijvoorbeeld voor samenwerking met andere professionals) wordt hier met u over gesproken en schriftelijk toestemming voor gevraagd.

 

2.3 Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet aan derden

verstrekt.


2.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online

activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@levensvragenwestbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2.5 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke)

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen

zit.

 

 1. Bewaartermijnen

Het Centrum verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heet het Centrum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1 Via het  Centrum kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te

wijzigen of te verwijderen. Het Centrum zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na

ontvangst hierover informeren.

 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in

artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de coördinator van het Centrum. De contactgegevens treft u op de website. 

 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop het Centrum uw persoonsgegevens verwerkt of uw

verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met coördinator van het Centrum. De contactgegevens treft u op de website. 

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan

info@levensvragenwestbrabant.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website gepubliceerd.